Мөрдөгдөж буй хууль, дүрэм журмууд

Дагаж мөрдөх хууль тогтоомжХолбоос (link)
1. 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 19 дугаар тогтоол
https://www.legalinfo.mn/law/details/12430?lawid=12430
2.
Инновацийн тухай хууль
https://www.legalinfo.mn/law/details/8668
3.Төрийн албаны тухай хууль
 https://www.legalinfo.mn/law/details/13025
4.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай 
https://www.legalinfo.mn/law/details/492
5.Төсвийн тухай хууль
https://www.legalinfo.mn/law/details/12254
6.Хөдөлмөрийн тухай хууль
https://www.legalinfo.mn/law/details/565
7.Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль 
https://www.legalinfo.mn/law/details/14410
8.Шилэн дансны тухай хууль
https://www.legalinfo.mn/law/details/10497
9.Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хууль
https://www.legalinfo.mn/law/details/
10.Нийгмийн даатгалын тухай хууль
https://www.legalinfo.mn/law/details/390
11.Авлигын эсрэг хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/8928

12.Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

https://www.legalinfo.mn/law/details/397

13.Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хууль
https://www.legalinfo.mn/law/details/399